+ Công tác kế toán thuế:

 1. Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn
 2. Sắp xếp hóa đơn, chứng từ: phiếu thu, phiếu chi, chứng từ ngân hàng
 3. Lập tờ khai thuế:
 4. Gửi báo cáo cho công ty liên quan đến các khoản thuế:
 5. Giải trình các số liệu với cơ quan thuế khi có yêu cầu
 6. Xử lý thông tin thống kê
 7. Cập nhật hóa đơn, chứng từ ngân hàng, phiếu thu, phiếu chi trên phần mềm được đặt tại Công ty

+ Công tác kế toán Nội bộ:

 1. Lập Quy trình nhập xuất kho
 2. Lập chứng từ thu, chi
 3. Lập lệnh thanh toán chi phí
 4. Theo dõi công nợ khách hàng
 5. Theo dõi công nợ nhà cung cấp
 6. Báo cáo lợi nhuận