Kế toán nội bộ họ làm gì?

  1. Lập Quy trình nhập xuất kho
  2. Lập chứng từ thu, chi
  3. Lập lệnh thanh toán chi phí
  4. Theo dõi doanh thu
  5. Theo dõi công nợ khách hàng
  6. Theo dõi công nợ nhà cung cấp
  7. Theo dõi hàng tồn kho
  8. Theo dõi tài sản
  9. Báo cáo lợi nhuận

Công tác kế toán luôn là công cụ hỗ trợ đắc lực đối với Doanh nghiệp, giúp Doanh nghiệp đưa ra các chiến lược kinh doanh cụ thể, hiệu quả, nhằm mang lại lợi nhuận cao nhất cho Doanh nghiệp.

Taxmin hân hạnh được đồng hành cùng Quý Doanh nghiệp